สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์ RABIKA COFFEE

1. สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) RABIKA COFFEE รวมไปถึงได้รับสิทธิ ในการให้บริการตามมาตรฐานของ RABIKA COFFEE ตลอดระยะเวลาของ อายุสัญญาแฟรนไชส์

2. สิทธิในการเรียนรู้และฝึกอบรม ในระบบ การจัดการร้านในทุกด้าน เช่น ด้านการเงินและบัญชีการบริหารคลังสินค้า ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

3. สิทธิในการได้รับการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน RABIKA COFFEE ในรูปแบบ On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย RABIKA COFFEEจะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพ

5. การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆหลังการเปิดให้บริการตลอดอายุสัญญา เช่นเทคนิคความ รู้ใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ RABIKA COFFEE ในทุกด้าน

6. จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

7. ได้รับคู่มือปฏิบัติการ RABIKA COFFEE MANUAN ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ RABIKA COFFEE เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

8. ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ RABIKA COFFEE รวมทั้งมีสิทธิในการ ซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า RABIKA COFFEE

9. RABIKA COFFEE ได้จัดทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือคำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจRABIKA COFFEE ตลอดอายุสัญญา

10. RABIKA COFFEE ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด